04 50 50 824 osziri@osziri.si

PODROČJA DELA

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolske svetovalne delavke sodelujemo pri načrtovanju in spremljanju programa in dela šole, z učenci, učitelji, starši in zunanjimi strokovnimi ustanovami. Učence spremljamo od vpisa v prvi razred osnovne šole do vpisa v srednjo šolo. Svetujemo jim pri učnih, osebnih in drugih težavah, ki jih sami ne znajo rešiti.

Poskrbljeno je za učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Tem učencem se prilagodijo metode in oblike dela, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka. Dodatno strokovno pomoč na naši šoli izvajajo specialna pedagoginja, socialna pedagoginja, predmetni učitelji ter surdopedagoginja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Za otroke z učnimi težavami je poleg dopolnilnega pouka in prilagajanja metod in oblik dela v okviru pouka na šoli organizirana tudi individualna in skupinska učna pomoč.

Posebno pozornost namenjamo tudi nadarjenim učencem, ki prav tako potrebujejo njim prilagojen pouk in dejavnosti, da bi lahko razvijali svoje sposobnosti. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, skupne urice in dodatne dejavnosti/delavnice. Nadarjene učence spodbujamo k izdelavi raziskovalnih nalog in sodelovanju na tekmovanjih.

Poleg svetovalnega dela zajema naše področje tudi subvencioniranje poletne šole v naravi. Pri reševanju socialno-ekonomskih stisk sodelujemo s centri za socialno delo, Rdečim križem, Karitasom, Zvezo prijateljev mladine Slovenije …

Na nas se lahko obrnete vedno, kadar se vam zdi, da potrebujete pomoč.

 

(Skupno 434 obiskov, današnjih obiskov 1)